• Dziś jest sobota, 26 wrzesień 2020 r.
    imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
Aktualne nabory
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs nr 1/2019/EFS
Drukuj stronę
wtorek
31 grudnia 2019 r.
10:08
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterye
Udostępnij na Śledziku
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs nr 1/2019/EFS
 


Mogilno, 31 grudnia 2019 r.


 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
 

Numer naboru: 1/2019/EFS

 

Typ projektu: 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji
o charakterze środowiskowym.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

 

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach
 

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego


 

ZAKRES TEMATYCZNY:
 

Cel ogólny LSR: 3.0 Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku
 

Cel szczegółowy LSR: 3.2 Wzrost aktywności społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD do 2023 roku
 

Przedsięwzięcie LSR: 3.2.1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
 

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju


 

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  28 stycznia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 18 lutego 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – II kwartał 2020 r.
 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, ul. Ogrodowa 10 lok. 111, 88-300 Mogilno, w godzinach pracy biura, tj.:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30

wtorek w godzinach od 7:30 do 17:00

piątek w godzinach od 7:30 do 14:00

 

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdsasiedzi.pl - zakładka NABORY WNIOSKÓW - i wypełnić elektronicznie.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik *.pdf) należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek bezpośrednio, tj.:

a. osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD

b. poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD,

c. kurierem – decyduje data wpływu do biura LGD.


Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów objętych grantem, EFS.

 

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT? 

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
typ c: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)
typ f: inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.


 

VI. FORMA WSPARCIA, MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU ORAZ POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: Zaliczka (maksymalnie do 85% wartości grantu) oraz refundacja (minimum 15% wartości grantu).

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 450 000,00 PLN.

 

VIII. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

  1. koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
  2. koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

 

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

 

IX. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków oraz dostępnych na stronie (www.lgdsasiedzi.pl zakładka NABORY WNIOSKÓW) i w biurze LGD. 

 

X. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Stowarzyszenia w biurze, które jest czynne w godzinach: w poniedziałki, środy i piątki od godz. 7:30 do 15:30, we wtorki od godz. 7:30 do 17:00, w piątki od godz. 7:30 do 14:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdsasiedzi@lgdsasiedzi.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

 

1. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem

2. Kryteria oceny i wyboru projektów objętych grantem

3. Wniosek o powierzenie grantu

3.1. Informacja pomocnicza do wypełniania wniosku o powierzenie grantu

4. Karta weryfikacji wstępnej wniosku

5. Karta oceny zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)

5.1. Karta oceny równości szans kobiet i mężczyzn

6. Karta oceny projektu według lokalnych kryteriów wyboru.

7. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami

8. Wzór wniosku o rozliczenie grantu

9. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)

10. Procedury oceny i wyboru projektów objętych grantem

11. Oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

12. Katalog stawek maksymalnych

13. Oświadczenie o niewprowadzeniu zmian we wniosku o powierzenie grantu

14. Minimalne standardy pracy Klubu młodzieżowego

15.1. Upoważnienie do odbioru doradztwa – dla JST

15.2. Upoważnienie do odbioru doradztwa – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

15.3. Upoważnienie do odbioru doradztwa – dla innych podmiotów
 

Materiały pomocnicze:

1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.;

2. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca 2019 r.;

3. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja z dnia 9 lipca 2018r.)

4. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;

5. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9.

6. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn  w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS.

lista plików do pobrania
1
pobierz plik
Ogłoszenie o naborze 1/2019/EFS  (300 KB / .pdf)
2
pobierz plik
Zał. 1 - Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem  (543 KB / .pdf)
3
pobierz plik
Zał. 2 - Kryteria oceny i wyboru projektów objętych grantem EFS  (401 KB / .pdf)
4
pobierz plik
Zał. 3 - Wniosek o powierzenie grantu w naborze nr 1/2019/EFS  (150 KB / .docx)
5
pobierz plik
Zał. 3.1 - Informacja pomocnicza do wypełniania wniosku  (337 KB / .pdf)
6
pobierz plik
Zał. 4 - Karta weryfikacji wstępnej wniosku  (382 KB / .pdf)
7
pobierz plik
Zał. 5 - Karta oceny zgodności projektu z LSR  (296 KB / .pdf)
8
pobierz plik
Zał. 5.1 - Karta oceny równości szans kobiet i mężczyzn  (267 KB / .pdf)
9
pobierz plik
Zał. 6 - Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru  (395 KB / .pdf)
10
pobierz plik
Zał. 7 - Umowa o powierzenie grantu wraz z załącznikami  (3 MB / .zip)
11
pobierz plik
Zał. 8 - Wniosek o rozliczenie grantu  (114 KB / .docx)
12
pobierz plik
Zał. 9 - Lokalna Strategia Rozwoju  (2 MB / .pdf)
13
pobierz plik
Zał. 10 - Procedury oceny i wyboru projektów objętych grantem  (539 KB / .pdf)
14
pobierz plik
Zał. 11 - Oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej  (200 KB / .pdf)
15
pobierz plik
Zał. 12 - Katalog stawek maksymalnych  (325 KB / .pdf)
16
pobierz plik
Zał. 13 - Oświadczenie o niewprowadzaniu zmian  (121 KB / .doc)
17
pobierz plik
Zał. 14 - Minimalne standardy Klubu Młodzieżowego  (195 KB / .pdf)
18
pobierz plik
Zał. 15.1 - Upoważnienie do odbioru doradztwa dla JST  (169 KB / .pdf)
19
pobierz plik
Zał. 15.2 - Upoważnienie do odbioru doradztwa dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  (174 KB / .pdf)
20
pobierz plik
Zał. 15.3 - Upoważnienie do odbioru doradztwa dla innych podmiotów  (206 KB / .pdf)
21
pobierz plik
Mat. 1 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków  (658 KB / .pdf)
22
pobierz plik
Mat. 2 - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa (wersja z dnia 26 października 2016r.)  (803 KB / .pdf)
23
pobierz plik
Mat. 3 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja z dnia 9 lipca 2018r.)  (685 KB / .pdf)
24
pobierz plik
Mat. 4 - Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej  (310 KB / .pdf)
25
pobierz plik
Mat. 4 - Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej  (310 KB / .pdf)
26
pobierz plik
Mat. 5 - Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9  (233 KB / .pdf)
27
pobierz plik
Mat. 6 - Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn  (455 KB / .pdf)
licznik odsłon: 354
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Adres: ul. Ogrodowa 10 lok. 111 (I piętro)
88-300 Mogilno
Licznik - (od 26 lipca 2016 r.)
liczba osób OnLine: 2
dzisiejsze odwiedziny: 464
wszystkie wizyty: 1666082
2016 - 2020 © LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Projekt i wykonanie em-studio.pl
W ramach strony LGD Sąsiedzi stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.