Zakończone nabory
Ogłoszenie nr 2/2022 o naborze wniosków na operacje: Podejmowanie działalności gospodarczej (...)
Drukuj stronę
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterye
Udostępnij na Śledziku
Ogłoszenie nr 2/2022 o naborze wniosków na operacje: Podejmowanie działalności gospodarczej (...)
 

AKTUALIZACJA 1.04.2022 - NABÓR ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO  7.04.2022 DO GODZ. 14:00

AKTUALIZACJA 23.03.2022 - NABÓR ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 4.04.2022 DO GODZ. 14:00

Mogilno, 21 lutego 2022r.

 

OGŁOSZENIE NR 2/2022 O NABORZE WNIOSKÓW

na operacje: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Nr konkursu LGD: 2/2022

 

I. Termin składania wniosków:

 • Rozpoczęcie składania wniosków: 9/03/2022 od godz. 8:00
 • Zakończenie składania wniosków: 23/03/2022 do godz. 14:00

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

 

II. Miejsce składania wniosków:

ul. Władysława Jagiełły 11, 88-300 Mogilno

poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 14:00

wtorek: 8:00 – 16:00

piątek: 8:00 - 13:00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji,
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

III. Forma składania wniosków:

 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich formach elektronicznych (z zachowaniem tożsamości wersji na wszystkich egzemplarzach)

 

IV. Forma wsparcia: premia

 

V. Zakres tematyczny operacji:

 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku

 

Cel szczegółowy: Wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD do 2023 roku


Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje

 

Wskaźniki realizacji naboru:

 

 • Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu przedsiębiorstwa – 11

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 25,00 pkt.  /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 172 822,52 (691 290,08 zł - po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

 

Kwota wsparcia: 62 500 zł

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, Procedura przeprowadzania naboru i wyboru wniosków, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego oraz na stronie internetowej: www.lgdsasiedzi.pl

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami oraz formularz umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Pytania należy kierować na adres email: lgdsasiedzi@lgdsasiedzi.pl lub telefonicznie: 730 731 842

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem: planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników (załącznik nr 1)
 2. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2)
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 3)
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 4)
 5. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy-wersja 4z (załącznik nr 5)
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy-wersja 4z (załącznik nr 6)
 7. Wzór biznesplanu-wersja 4z (załącznik nr 7)
 8. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu-wersja 4z (załącznik nr 8)
 9. Tabele finansowe- biznesplan (załącznik nr 9)
 10. Wzór formularza wniosku o płatność-wersja 4z (załącznik nr 10)
 11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-wersja 4z (załącznik nr 11)
 12. Wykaz faktur lub dokumentów  o równoważnej wartości dowodowej (załącznik nr 12)
 13. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (załącznik nr 13)
 14. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (załącznik nr 14)
 15. Informacja po realizacji operacji (załącznik nr 15)
 16. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji (załącznik nr 16)
 17. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami-wersja 5z (załącznik nr 17)
 18. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy (załącznik nr 18)
 19. Zasady udzielania, sposób pomiaru oraz metody oceny jakości i efektywności świadczonego doradztwa (załącznik nr 19)
 20. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 20)
 21. Oświadczenie o zamieszkaniu i zameldowaniu na terenie LSR (załącznik nr 21)
lista plików do pobrania
1
pobierz plik
Cele ogólne i szczegółowe LSR przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem: planowanych do osiągnięcia w ramach naboru w wniosków o przyznanie pomocy wskaźników (załącznik nr 1)  (201 KB / .pdf)
2
pobierz plik
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2)  (186 KB / .pdf)
3
pobierz plik
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 3)  (171 KB / .pdf)
4
pobierz plik
Lokalne kryteria wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 4)  (269 KB / .pdf)
5
pobierz plik
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy- wersja 4z (załącznik nr 5)  (181 KB / .xlsx)
6
pobierz plik
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy- wersja 4z (załącznik nr 6)  (2 MB / .pdf)
7
pobierz plik
Wzór biznesplanu- wersja 4z (załącznik nr 7)  (125 KB / .docx)
8
pobierz plik
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - wersja 4z ( załącznik nr 8)  (727 KB / .pdf)
9
pobierz plik
Tabele finansowe- biznesplan (załącznik nr 9)  (28 KB / .xlsx)
10
pobierz plik
Wzór formularza wniosku o płatność- wersja 4z (załącznik nr 10)  (118 KB / .xlsx)
11
pobierz plik
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność- wersja 4z (załącznik nr 11)  (2 MB / .pdf)
12
pobierz plik
Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (załącznik nr 12)  (42 KB / .xlsx)
13
pobierz plik
Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (załącznik nr 13)  (27 KB / .xlsx)
14
pobierz plik
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (załącznik nr 14)  (410 KB / .pdf)
15
pobierz plik
Informacja po realizacji operacji (załącznik nr 15)  (124 KB / .xlsx)
16
pobierz plik
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji (załącznik nr 16)  (732 KB / .pdf)
17
pobierz plik
Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami - wersja 5z (załącznik nr 17)  (4 MB / .7z)
18
pobierz plik
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy (załącznik nr 18)  (43 KB / .docx)
19
pobierz plik
Zasady udzielania, sposób pomiaru oraz metody oceny jakości i efektywności świadczonego doradztwa (załącznik nr 19)  (152 KB / .pdf)
20
pobierz plik
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 20)  (142 KB / .xls)
21
pobierz plik
Oświadczenie o zamieszkaniu i zameldowaniu na terenie LSR (załącznik nr 21)  (142 KB / .docx)
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów wniosków: 2/2022
NASTĘPNA
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów wniosków: 2/2022
POPRZEDNIA
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów wniosków: 1/2022
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów wniosków: 1/2022
licznik odsłon: 453
 
Zobacz pozostałe pozycje...
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów wniosków nr: 4/2022 i 5/2022
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów wniosków nr: 3/2022
Ogłoszenie nr 5/2022 o naborze wniosków na operacje: Budowa lub przebudowa (...)
Ogłoszenie nr 4/2022 o naborze wniosków na operacje: Podejmowanie działalności gospodarczej (...)
Ogłoszenie nr 3/2022 o naborze wniosków na operacje: Rozwój kapitału społecznego (...)
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów wniosków: 2/2022
Ogłoszenie nr 2/2022 o naborze wniosków na operacje: Podejmowanie działalności gospodarczej (...)
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów wniosków: 1/2022
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów wniosków nr 1/2021/EFS, 2/2021/EFS i 3/2021/EFS
Ogłoszenie nr 1/2022 o naborze wniosków na operacje: Promowanie obszaru LSR (...)
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Adres: ul. Władysława Jagiełły 11
88-300 Mogilno
(wejście od ul. Sądowej)
Licznik - (od 26 lipca 2016 r.)
liczba osób OnLine: 1
dzisiejsze odwiedziny: 38
wszystkie wizyty: 2329892
2016 - 2023 © LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Projekt i wykonanie em-studio.pl
W ramach strony LGD Sąsiedzi stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.