• Dziś jest piątek, 18 październik 2019 r.
    imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, Bogumił
Zakończone nabory
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs nr 1/2018/EFS
Drukuj stronę
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterye
Udostępnij na Śledziku
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs nr 1/2018/EFS
 

Mogilno, 13.11.2018 r.

 

OGŁOSZENIE NR 1/2018/EFS O NABORZE WNIOSKÓW  
 
na operacje – typ projektu: 
 
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 
 
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 
 
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. 

 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego 
 
Nr konkursu LGD: 1/2018/EFS 
 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych  Lokalnymi Strategiami Rozwoju 
 
 
Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 
 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
Cel ogólny LSR: 3.0 Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku

Cel szczegółowy LSR: 3.2 Wzrost aktywności społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD do 2023 roku

Przedsięwzięcie LSR: 3.2.1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


 

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  29 listopada 2018r. Termin, do którego można składać wnioski – 7 grudnia 2018r.  

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019r. 


II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego,  ul. Ogrodowa 10 lok. 111, 88-300 Mogilno,  od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00 
 
III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych  w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdsasiedzi.pl - zakładka NABORY WNIOSKÓW - i wypełnić elektronicznie.  Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o dofinansowanie należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie  o naborze wniosków. Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik *.pdf) należy złożyć w zamkniętej  i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru). Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek: a) osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD  lub b) poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD. Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów EFS.  
 
IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?  

O grant mogą się ubiegać:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 
 
V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

typ c: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

typ f: inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, 
 
VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: Zaliczka (maksymalnie do 85% wartości grantu) oraz refundacja (minimum 15% wartości grantu).

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.  Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
 

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 250 000,00 PLN. 
 
VIII. WEZWANIE WNIOSKODAWCY DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ LUB DOKUMENTÓW PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy RLKS, jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie w formie pisma podpisywane jest przez przedstawiciela zespołu weryfikującego dany wniosek. 
 
Wezwanie wnioskodawcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów powinno mieć miejsce przynajmniej w przypadku, gdy:

1) dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza oraz

2) dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;

3) informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne,

4) informacje zawarte we wniosku nie pozwalają zweryfikować kryterium zgodności projektu  z LSR w oparciu o kartę wstępną.

Dokonując wezwania wnioskodawców do składania wyjaśnień lub dokumentów w zakresie kryteriów operacji LGD nie przyjmuje założenia, że wnioskodawca oczekuje przyznania maksymalnej ilości punktów w ramach każdego kryterium. Różnice w ocenie operacji przez poszczególnych członków Rady LGD nie stanowią podstawy do wezwania do złożenia wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów może mieć miejsce jednokrotnie na etapie wstępnej weryfikacji wniosku oraz na etapie wstępnej oceny spełniania kryteriów wyboru, dokonywanej przez pracowników LGD lub też jednokrotnie na etapie oceny zgodności z LSR, oceny zgodności operacji  z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków lub ustalenia kwoty wsparcia, dokonywanej przez Radę, przy czym dokument w wezwaniu powinien być skonkretyzowany i wskazany przez LGD w wezwaniu do uzupełnienia dokumentu. Do złożenia wyjaśnień w danej kwestii lub złożenia danego dokumentu LGD nie wzywa wielokrotnie – LGD nie wskazuje dokumentu, do którego wnioskodawca był uprzednio zobowiązany w wezwaniu do złożenia dokumentu. LGD wzywa beneficjenta do złożenia wyjaśnień lub dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. Wnioskodawca wezwany do złożenia wyjaśnień lub dokumentów zobowiązany jest do złożenia pisemnych wyjaśnień / dokumentów w terminie 5 dni (licząc od dnia następującego po dniu odebrania przez beneficjenta listu). Beneficjent nie ma możliwości wydłużenia terminu na złożenie wyjaśnień lub dokumentów. O terminowości decyduje data wpływu wyjaśnień / uzupełnień w biurze LGD. Jeżeli wnioskodawca nie złożył wyjaśnień lub nie uzupełnił brakujących dokumentów, wniosek zostanie rozpatrzony w takim zakresie, w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów.  
 
Wezwanie podmiotu do złożenia uzupełnień wydłuża 45-dniowy termin na dokonanie przez LGD oceny i wyboru projektu o 7 dni. 
 
IX. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków oraz dostępnych na stronie (www.lgdsasiedzi.pl zakładka NABORY WNIOSKÓW) i w biurze LGD.   
 

X. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Stowarzyszenie w biurze, które jest czynne w godzinach: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30  Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdsasiedzi@lgdsasiedzi.pl,  w godzinach pracy Biura LGD. W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków. 
 
XI. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Wzór wniosku o dofinansowanie

2. Kryteria wyboru grantobiorców

3. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem z LSR

4. Karta oceny zgodności projektu objętego grantem z LSR

5. Karta oceny projektu objętego grantem według lokalnych kryteriów wyboru

6. Wzór umowy o dofinansowanie

7. Wzór wniosku o rozliczenie grantu

8. Standard pracy klubu młodzieżowego

9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  

10. Procedury oceny i wyboru projektów objętych grantem

11. Oświadczenie w sprawie zgody na doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

12. Zasady udzielania doradztwa

13. Katalog stawek maksymalnych
 

Materiały pomocnicze:

1. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9

2. Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej

3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS (wersja  z dn. 19 lipca 2017r.)

4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa (wersja z dn. 26.10.2016r.)

5. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja z dnia 9 lipca 2018r.)

6. Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji instrumentu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim część 2 (załącznik nr 9 do SzOOP RPO WK-P; wersja 6 z lipca 2018r.) 

lista plików do pobrania
1
pobierz plik
Ogłoszenie o naborze 1/2018/EFS  (227 KB / .pdf)
2
pobierz plik
Zał. 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie  (294 KB / .docx)
3
pobierz plik
Zał. 2 - Kryteria wyboru grantobiorców  (359 KB / .PDF)
4
pobierz plik
Zał. 3 - Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem z LSR  (517 KB / .pdf)
5
pobierz plik
Zał. 4 - Karta oceny zgodności projektu objętego grantem z LSR  (275 KB / .pdf)
6
pobierz plik
Zał. 5 - Karta oceny projektu objętego grantem według lokalnych kryteriów wyboru  (384 KB / .PDF)
7
pobierz plik
Zał. 6 - Wzór umowy o dofinansowanie  (2 MB / .pdf)
8
pobierz plik
Zał. 7 - Wzór wniosku o rozliczenie grantu  (212 KB / .docx)
9
pobierz plik
Zał. 8 - Standard pracy klubu młodzieżowego  (42 KB / .pdf)
10
pobierz plik
Zał. 9 - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  (2 MB / .pdf)
11
pobierz plik
Zał. 10 - Procedury oceny i wyboru projektów objętych grantem  (363 KB / .PDF)
12
pobierz plik
Zał. 11 - Oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej  (152 KB / .pdf)
13
pobierz plik
Zał. 12 - Zasady udzielania doradztwa  (2 MB / .pdf)
14
pobierz plik
Zał. 13 - Katalog stawek maksymalnych  (269 KB / .pdf)
15
pobierz plik
Mat. 1 - Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9  (687 KB / .PDF)
16
pobierz plik
Mat. 2 - Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej  (660 KB / .PDF)
17
pobierz plik
Mat. 3 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS (wersja z dnia 19 lipca 2017r.)  (667 KB / .PDF)
18
pobierz plik
Mat. 4 - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa (wersja z dnia 26 października 2016r.)  (419 KB / .PDF)
19
pobierz plik
Mat. 5 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja z dnia 9 lipca 2018r.)  (685 KB / .PDF)
20
pobierz plik
Mat. 6 - Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji instrumentu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim część 2 (załącznik nr 9 do SzOOP RPO WK-P; wersja z dnia 6 lipca 2018r.)  (7 MB / .PDF)
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów 1/2018/EFS, 2/2018/EFS, 3/2018/EFS
NASTĘPNA
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów 1/2018/EFS, 2/2018/EFS, 3/2018/EFS
POPRZEDNIA
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs nr 2/2018/EFS
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs nr 2/2018/EFS
licznik odsłon: 999
 
Zobacz pozostałe pozycje...
Ogłoszenie nr 1/2019 o naborze wniosków na operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej (...)
Ogłoszenie nr 2/2019 o naborze wniosków na operacje: Promowanie obszaru LSR (...)
Ogłoszenie nr 3/2019 o naborze wniosków na operacje: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Dokumentacja dotycząca zakończonych naborów 1/2018/EFS, 2/2018/EFS, 3/2018/EFS
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs nr 1/2018/EFS
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs nr 2/2018/EFS
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs nr 3/2018/EFS
Dokumentacja dotycząca zakończonych konkursów nr: 1/2018, 2/2018
Ogłoszenie nr 2/2018 o naborze wniosków na operacje: Rozwój kapitału społecznego (...)
Ogłoszenie nr 1/2018 o naborze wniosków na operacje: Rozwijanie działalności gospodarczej(...)
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Adres: ul. Ogrodowa 10 lok. 111 (I piętro)
88-300 Mogilno
Licznik - (od 26 lipca 2016 r.)
liczba osób OnLine: 3
dzisiejsze odwiedziny: 1576
wszystkie wizyty: 1302556
2016 - 2019 © LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Projekt i wykonanie em-studio.pl
W ramach strony LGD Sąsiedzi stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.