• Dziś jest sobota, 16 luty 2019 r.
  imieniny obchodzą: Danuta, Juliana, Daniel
Zakończone nabory
Ogłoszenie nr 2/2018 o naborze wniosków na operacje: Rozwój kapitału społecznego (...)
Drukuj stronę
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterye
Udostępnij na Śledziku
Ogłoszenie nr 2/2018 o naborze wniosków na operacje: Rozwój kapitału społecznego (...)
 

 

Mogilno, 27 marca 2018r.

 

OGŁOSZENIE NR 2/2018 O NABORZE WNIOSKÓW

na operacje: Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Nr konkursu LGD: 2/2018

 

I. Termin składania wniosków:

 • Rozpoczęcie składania wniosków: 11/04/2018 od godz. 8:00
 • Zakończenie składania wniosków: 25/04/2018 do godz. 14:00

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

 

II. Miejsce składania wniosków:
 

ul. Ogrodowa 10 lok. 111, 88-300 Mogilno

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminiewskazanym w ogłoszeniu.

 

III. Forma składania wniosków:
 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich formach elektronicznych (z zachowaniem tożsamości wersji na wszystkich egzemplarzach)

 

IV. Forma wsparcia: refundacja

 

V. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców.

 

Cel ogólny: Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku

Cel szczegółowy: Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarze LGD do 2023 roku

Przedsięwzięcie: Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców.


Wskaźniki realizacji naboru:
 

Wskaźnik rezultatu:

 • Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup
  defaworyzowanych- 500

Wskaźnik produktu:

 • Liczba zrealizowanych projektów- 10

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia:
 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 25,00 pkt.  /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 200 000 zł

 

Intensywność pomocy: pomoc na operacje jest przyznawana w wysokości:

 • do 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuję taką działalność gospodarczą- jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. b i c oraz pkt 3.
 • do 100 % kosztów kwalifikowalnych- w przypadku:
 • Podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuję się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • Organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuję się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej- jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2017.772) § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz 4-8.
 • równe 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie wnioskodawców obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych wnioskodawców, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego oraz na stronie internetowej:www.lgdsasiedzi.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Pytania należy kierować na adres email: ninawojtaszewska@lgdsasiedzi.pl lub telefonicznie: 730 731 265

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem: planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
  (załącznik nr 1)
 2. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2)
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 3)
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 4)
 5. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy-wersja 3z (załącznik nr 5)
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy-wersja 3z (załącznik nr 6)
 7. Wzór formularza wniosku o płatność-wersja 3z (załącznik nr 7)
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-wersja 3z (załącznik nr 8)
 9. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami wersja 6z (załącznik nr 9)
 10. Wzór oświadczenia o ochronie środowiska (załącznik nr 10)
 11. Wzór oświadczenia o nabyciu uprawnień zawodowych (załącznik nr 11)
 12. Wzór oświadczenia o priorytetowych grupach docelowych (załącznik nr 12)
 13. Wzór oświadczenia o innowacyjności (załącznik nr 13)
lista plików do pobrania
1
pobierz plik
Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem: planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników (załącznik nr 1)  (201 KB / .pdf)
2
pobierz plik
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2)  (186 KB / .pdf)
3
pobierz plik
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 3)  (172 KB / .pdf)
4
pobierz plik
Lokalne kryteria wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 4)  (224 KB / .pdf)
5
pobierz plik
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy-wersja 3z (załącznik nr 5)  (288 KB / .xlsx)
6
pobierz plik
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy-wersja 3z (załącznik nr 6)  (2 MB / .pdf)
7
pobierz plik
Wzór formularza wniosku o płatność-wersja 3z (załącznik nr 7)  (138 KB / .xlsx)
8
pobierz plik
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-wersja 3z (załącznik nr 8)  (2 MB / .pdf)
9
pobierz plik
Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami wersja 6z (załącznik nr 9)  (3 MB / .pdf)
10
pobierz plik
Wzór oświadczenia o ochronie środowiska (załącznik nr 10)  (139 KB / .docx)
11
pobierz plik
Wzór oświadczenia o nabyciu uprawnień zawodowych (załącznik nr 11)  (140 KB / .docx)
12
pobierz plik
Wzór oświadczenia o priorytetowych grupach docelowych (załącznik nr 12)  (141 KB / .docx)
13
pobierz plik
Wzór oświadczenia o innowacyjności (załącznik nr 13)  (139 KB / .docx)
Dokumentacja dotycząca zakończonych konkursów nr: 1/2018, 2/2018
NASTĘPNA
Dokumentacja dotycząca zakończonych konkursów nr: 1/2018, 2/2018
POPRZEDNIA
Dokumentacja dotycząca zakończonych konkursów nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017
Dokumentacja dotycząca zakończonych konkursów nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017
licznik odsłon: 731
 
Zobacz pozostałe pozycje...
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs nr 1/2018/EFS
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs nr 2/2018/EFS
Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs nr 3/2018/EFS
Dokumentacja dotycząca zakończonych konkursów nr: 1/2018, 2/2018
Ogłoszenie nr 2/2018 o naborze wniosków na operacje: Rozwój kapitału społecznego (...)
Dokumentacja dotycząca zakończonych konkursów nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017
Ogłoszenie nr 1/2018 o naborze wniosków na operacje: Rozwijanie działalności gospodarczej(...)
Dokumentacja dotycząca zakończonych konkursów nr: 5/2017, 6/2017 i 7/2017
Ogłoszenie nr 1/2017 o naborze wniosków na operacje: Podejmowanie działalności gospodarczej ( ... )
Ogłoszenie nr 2/2017 o naborze wniosków na operacje: Rozwijanie działalności gospodarczej ( ... )
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Adres: ul. Ogrodowa 10 lok. 111 (I piętro)
88-300 Mogilno
Licznik - (od 26 lipca 2016 r.)
liczba osób OnLine: 1
dzisiejsze odwiedziny: 901
wszystkie wizyty: 926948
2016 - 2019 © LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Projekt i wykonanie em-studio.pl
W ramach strony LGD Sąsiedzi stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.