Formularz
Ankietowe badanie opinii mieszkańców
Ankietowe badanie opinii mieszkańców
pola wymagane*
Metryka ankiety
1. Której z poniżej wymienionych gmin jest Pani/Pan mieszkańcem? *
- Gmina Dąbrowa
- Gmina Jeziora Wielkie
- Gmina Mogilno
- Gmina Strzelno
- innej, jakiej ?
2. Jestem (zaznacz swoją płeć)*
- kobietą
- mężczyzną
3. Wiek (zaznacz swój przedział wieku)*
- do 18 lat
- 19-35 lat
- 36-55 lat
- powyżej 56 roku życia
4. Wykształcenie ... *
- wyższe
- policealne, średnie zawodowe
- średnie ogólnokształcące
- zasadnicze zawodowe
- gimnazjalne i poniżej
5.Jestem ... *
- czynna/y zawodowo
- bezrobotna/y
- uczeń / student
- emeryt / rencista
Ankieta
6. Czy brał/a Pan/ Pani udział wydarzeniu / szkoleniu / spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego ? *
- tak
- nie
7. Czy korzystał/a Pan/Pani dotychczas z Biuletynu Informacyjnego wydawanego kwartalnie (wersja papierowa lub wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej) przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego? *
- tak
- nie
8. Czy korzystał/a Pan/ Pani z informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dostępnych w prasie lokalnej? *
- tak
- nie
9. Czy korzysta Pan/ Pani z tzw. Newslettera, wysyłanego pocztą email raz w miesiącu przez pracownika Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego? *
- tak
- nie
10. Czy korzysta Pan/ Pani ze strony internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego ? *
- tak
- nie
11. Czy korzysta Pan/ Pani z informacji dostępnych na profilu Facebook Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego ? *
- tak
- nie
Opinie na temat warunków życia
12. W jakim stopniu zgadza się Pan / Pani lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby” ? *
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- trochę tak / trochę nie
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- nie mam zdania
13. W jakim stopniu zgadza się Pan / Pani lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki życia w mojej gminie poprawiły się” ? *
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- trochę tak / trochę nie
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- nie mam zdania
14. Jak obecnie ocenia Pan/Pani swoją gminę pod względem: *

Bardzo dobrze


Dobrze
Trochę dobrze / trochę źle


Źle

Bardzo źle

Nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
Infrastruktury i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Tożsamości mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz bezrobotnych
Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia
Działań na rzecz osób po 50 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy
15. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku: *
Tak
Nie
Nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno- sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń
(sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych
16. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z warunków życia w gminie?*
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- trudno powiedzieć
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- nie mam zdania
16.1. Czy rozważa Pan/Pani zmianę miejsca zamieszkania?*
- tak
- nie
17. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/Pani możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/Pani w pierwszej kolejności? Prosimy o zaznaczenie X trzech najważniejszych *
- Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, turystyki
- Infrastruktura i oferta kulturalna
- Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna
- Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań)
- Infrastruktura drogowa
- Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne)
- Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem
- Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców
- Warunki życia osób niepełnosprawnych
- Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych
- Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem
- Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby przed 34 rokiem życia
- Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby po 50 roku życia
- Działania umożliwiające podjęcie pracy przez kobiety
- Działania ułatwiające założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
Ocena działań LGD
18. Czy zna Pan/Pani Lokalną Grupę Działania? *
- Tak znam, słyszałam/em
- Nie znam, nie słyszałam/em
20. Czy zna Pan/Pani założenia Lokalnej Strategii Działania na obszarze powiatu mogileńskiego ? Jak Pan/Pani ocenia stopień realizacji celów LSR na lata 2014-2020?
21. Jaki jest wpływ LGD na aktywność społeczną mieszkańców i ich zaangażowanie w sprawy lokalne? W jaki sposób działania LGD wzmacniają i promują istniejący potencjał społeczny i zasoby? W jaki sposób LGD współpracuje z lokalnymi liderami i ważnymi osobami/instytucjami?
22. W jaki sposób działania LGD budują i wzmacniają lokalny potencjał turystyczny i dziedzictwo kulturowe? Czy działania te są wystarczające? Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływają na skuteczność tych działań?
23. W jakich kierunkach w Państwa gminie/miejscowości powinna się rozwijać turystyka?
24. Czy działalność LGD jest Pan/Pani zdaniem potrzebna?
25. Jakie zmiany w działaniach LGD należy wprowadzić na przyszłość?
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Adres: ul. Władysława Jagiełły 11
88-300 Mogilno
(wejście od ul. Sądowej)
Licznik - (od 26 lipca 2016 r.)
liczba osób OnLine: 1
dzisiejsze odwiedziny: 82
wszystkie wizyty: 2548368
2016 - 2024 © LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Projekt i wykonanie em-studio.pl
W ramach strony LGD Sąsiedzi stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.