• Dziś jest poniedziałek, 13 lipiec 2020 r.
  imieniny obchodzą: Małgorzata, Ernest, Henryk
Aktualności
Wyjaśnienie
Drukuj stronę
poniedziałek
15 czerwca 2020 r.
19:35
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterye
Udostępnij na Śledziku
Wyjaśnienie
 

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do opublikowanego w tygodniku Pałuki i Ziemia Mogileńska dn. 10 czerwca br. artykułu pt. „Gmina chce wystąpić z LGD” autorstwa Pana Damiana Stawskiego, zawierającego wypowiedzi Pana Marcina Barczykowskiego, Wójta Gminy Dąbrowa oraz Pana Władysława Domagalskiego, Radnego Rady Gminy w Dąbrowie, w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego wyjaśniam, co następuje:

 1. Nabory wniosków, ogłaszane przez LGD, prowadzone są w trybie konkursowym i opierają się na obowiązujących przepisach prawa, a także na odpowiednich procedurach (dostosowanych do trybu przyznawania pomocy oraz do funduszu, z jakiego pochodzą środki w ramach danego konkursu). Procedury te są dokumentem jawnym i ogólnodostępnym – dostępne są one na stronie internetowej LGD oraz w biurze LGD, a także publikowane są każdorazowo wraz z Ogłoszeniem o naborze wniosków jako załącznik do przedmiotowego ogłoszenia.
   
 2. Ocena i wybór wniosków do dofinansowania przez Radę LGD opierają się na ww. procedurach oraz lokalnych kryteriach wyboru, będących również  dokumentem jawnym i ogólnodostępnym – tak jak procedury, kryteria dostępne są one na stronie internetowej LGD oraz w biurze LGD, a także publikowane są każdorazowo wraz z Ogłoszeniem o naborze wniosków jako załącznik do przedmiotowego ogłoszenia. Rada LGD podczas oceny przyznaje wnioskom tyle punktów, ile wynika ze spełnienia przez dany projekt kryteriów wyboru.
   
 3. Nieprawdą jest, iż Gmina Strzelno – jak podano w artykule – wnioskowała o dofinansowanie w wysokości 95%. Taki procent dofinansowania kosztów kwalifikowalnych widniał w pierwotnie złożonym wniosku o dofinansowanie, jednakże ze względu na nieprawidłowe wypełnienie sekcji, w której określony został procent dofinansowania, Gmina Strzelno została wezwana do zweryfikowania i prawidłowego uzupełnienia wniosku w tym zakresie. W następstwie dokonanej korekty, Gmina Strzelno wnioskowała o dofinansowanie wynoszące 57,5% kosztów kwalifikowalnych.
   
 4. Nieprawdą również jest to, iż wniosek Gminy Dąbrowa został odrzucony. Wniosek o dofinansowanie został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, co jest niezbędne do dokonania jego oceny pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Następnie Rada LGD dokonała tzw. punktowej oceny wniosku i przyznała 44 punkty na 50 możliwych do uzyskania. Oznacza to, że wniosek uzyskał minimum punktowe (stanowiące 25 pkt), a zatem został wybrany do dofinansowania. Potwierdzają to zarówno wyniki naboru opublikowane na stronie internetowej LGD, jak i zawiadomienie o wynikach wyboru, które zostało przesłane Gminie Dąbrowa. Wniosek Gminy Dąbrowa otrzymał maksymalną liczbę punktów w 6 z 7 lokalnych kryteriów wyboru, dotyczących projektów na działania rewitalizacyjne. Kryterium, za którego spełnienie Rada LGD nie przyznała punktów, to kryterium Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach. Punkty w tym kryterium przyznaje się wówczas, gdy operacja obejmuje więcej niż 1 obiekt infrastruktury. Ponieważ Gmina Dąbrowa zaplanowała tylko 1 obiekt, Rada LGD nie mogła przyznać punktów za spełnienie tego kryterium. Po dokonaniu oceny wniosku, Gmina Dąbrowa uplasowała się na ostatnim miejscu listy operacji wybranych (zgodnie z ilością przyznanych punktów), a operacje plasujące się wyżej na tej liście wyczerpały limit środków dostępnych w LGD, w związku z czym wniosek Gminy Dąbrowa nie zmieścił się w limicie środków. Dodać należy, iż w przypadku operacji, które uzyskają jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decyduje wyższa liczba punktów uzyskana w kryteriach określonych w ww. procedurach. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście, o kolejności decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD. Istotne jest, iż w przypadku konkursu na Działania rewitalizacyjne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej wniosek Gminy Dąbrowa uplasował się na ostatnim miejscu listy projektów wybranych z uwzględnieniem obu powyższych warunków, w tym w związku z faktem, iż został złożony jako ostatni w naborze wniosków. W tym miejscu należy również wspomnieć, że nabór wniosków na działania rewitalizacyjne na prośbę Gminy Dąbrowa został przez LGD ogłoszony w ostatnim możliwym terminie, wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, a w dalszej kolejności został przedłużony – ze względu na fakt, iż Gmina Dąbrowa nie była gotowa do złożenia wniosku w pierwotnym terminie naboru.
   
 5. Odnosząc się do słów Pana Wójta Marcina Barczykowskiego, podanych w artykule „Pomimo uzgodnienia, że mamy się podzielić to Mogilno ze Strzelnem zabrało wszystkie pieniądze. Dla Dąbrowy nic nie zostało, więc nie będziemy w LGD”, wyjaśniam, iż LGD przed ogłoszeniem naboru wniosków na Działania rewitalizacyjne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej zorganizowała 2 spotkania, na które zaprosiła przedstawicieli gmin zainteresowanych pozyskaniem środków na tzw. rewitalizację. W obu spotkaniach (w tym jednym, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu), uczestniczył Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego, Pan Bartosz Szymański, który jest odpowiedzialny za wdrażanie przez LGD środków w tym zakresie. Podczas obu spotkań LGD informowała o budżecie, jakim dysponuje na działania rewitalizacyjne, jak również o tym, że to gminy decydować będą (samodzielnie lub w porozumieniu pomiędzy sobą), o jakie kwoty będą wnioskować. W związku z powyższym należy wyraźnie podkreślić, że jeśli takowe porozumienie było zawarte w jakiejkolwiek formie pomiędzy gminami,  to LGD nie może być obwiniana w żaden sposób za jego niepowodzenie.
   
 6. W zaistniałej sytuacji należy również podkreślić, iż Gmina Dąbrowa po otrzymaniu wyników naboru wniosków, złożyła za pośrednictwem LGD protest od wyniku oceny do Zarządu Województwa. Na podstawie zebranych informacji i złożonej dokumentacji Zarząd Województwa nie uwzględnił wniesionego protestu. W uzasadnieniu do uchwały podkreślono, iż wnioskodawca (Gmina Dąbrowa) we wniosku o dofinansowanie projektu jednoznacznie wskazał, iż przewiduje 1 obiekt infrastruktury zlokalizowany na zrewitalizowanych obszarach, w związku z tym Rada LGD nie mogła uznać kryterium za spełnione i przyznać za nie punktów. Uchwała Zarządu Województwa została podjęta dn. 14 maja br. i tego też dnia Wójt Gminy Dąbrowa poinformował za pomocą e-mail o fakcie, iż Gmina Dąbrowa postanowiła zrezygnować z członkostwa w LGD.
   
 7. Odnosząc się do cytowanych w artykule słów Pana Władysława Domagalskiego „Olewają nas, płacimy składki i nie dostajemy pieniędzy. (…) powinno się jeden rok dawać do jednej gminy, drugi rok do innej gminy” informuję, iż LGD każdorazowo zobowiązana jest ogłaszać nabory wniosków w trybie konkursowym, opierając wybór wniosków do dofinansowania na obowiązujących LGD przepisach prawa, odpowiednich procedurach i kryteriach. Konkursy (nabory wniosków) prowadzone są w sposób przejrzysty, z uwzględnieniem zachowania bezstronności. W związku z powyższym krzywdzące i niesprawiedliwe jest obarczanie winą za brak pozyskania środków Lokalną Grupę Działania.
   
 8. Pomimo faktu, iż Gmina Dąbrowa postanowiła zrezygnować z członkostwa w LGD, LGD nie planuje ograniczenia możliwości pozyskiwania środków zarówno przez gminę, jak i przez mieszkańców z obszaru Gminy Dąbrowa. Ponadto LGD nie ustaje w wysiłkach, mających na celu pozyskanie dodatkowych środków, które umożliwią LGD dofinansowanie każdego ze złożonych wniosków, w tym Gminy Dąbrowa. Na 25 czerwca br. jest wyznaczone spotkanie Zarządu i Kierownika Biura LGD z Dyrektorem Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, podczas którego ustalane będą szczegóły dotyczące tzw. montażu finansowego, za pomocą którego można będzie pozyskać dodatkowe środki na dofinansowanie, pochodzące z budżetu państwa. W związku z powyższym ostateczna liczba projektów dofinansowanych ze środków LGD będzie możliwa do ustalenia dopiero po tym spotkaniu oraz po zakończeniu weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowanie przez zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Należy więc podkreślić, że Gmina Dąbrowa nadal ma możliwość dofinansowania swojego projektu.

 

                                                             / Prezes Zarządu

                                                             Jarosław Marek /

 

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW W NABORACH 1/2019/EFS i 3/2019/EFS
NASTĘPNA
KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW W NABORACH 1/2019/EFS i 3/2019/EFS
POPRZEDNIA
Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
licznik odsłon: 367
 
Wybierz rok
liczba pozycji: 26
Zobacz pełną listę 2020 roku
1 lipca 2020 r.
godz.: 18:44
Rekrutacja do Klubów młodzieżowych
1 lipca 2020 r.
godz.: 18:42
Rekrutacja do Klubów seniora
23 czerwca 2020 r.
godz.: 16:35
Informacja dotycząca sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków
18 czerwca 2020 r.
godz.: 18:34
KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW W NABORACH 1/2019/EFS i 3/2019/EFS
15 czerwca 2020 r.
godz.: 19:35
Wyjaśnienie
1 czerwca 2020 r.
godz.: 16:55
Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
19 maja 2020 r.
godz.: 20:28
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia
19 maja 2020 r.
godz.: 10:42
Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020
10 maja 2020 r.
godz.: 0:27
KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW W NABORACH 1/2019/EFS i 3/2019/EFS
3 maja 2020 r.
godz.: 11:52
Rozpoczynamy konsultacje społeczne - zmiana lokalnych kryteriów wyboru
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Adres: ul. Ogrodowa 10 lok. 111 (I piętro)
88-300 Mogilno
Licznik - (od 26 lipca 2016 r.)
liczba osób OnLine: 4
dzisiejsze odwiedziny: 477
wszystkie wizyty: 1615527
2016 - 2020 © LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
Projekt i wykonanie em-studio.pl
W ramach strony LGD Sąsiedzi stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.